nasz profil na facebook

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GALERIA KRUPÓWKI

 1.            Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego galeriakrupowki.pl  (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 • 1 Definicje
 1.            Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2.            Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie galeriakrupowki.pl
 3.            Usługodawca - oznacza Bachleda Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Krupówki 29, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000291452, NIP: 7361661896, e-mail: kontakt@galeriakrupowki.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 4.            Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1.            Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.            Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4.            Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 • 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
 1.            Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 2.            Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3.            Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4.            Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 5.            Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:

 1. a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 2. b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 3. c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 4. d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 5. e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 6. f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 7. g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Galeria Krupówki. 

Ponadto  Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Onet Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 1.            Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 2.            Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3.            Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 • 4 Usługi
 1.            Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
 2.            Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 3. a)            Newsletter;
 4.  c)           Formularz kontaktowy;
 5. d)            Pobranie kodu promocyjnego;
 6. e)            Ogłoszenia o promocjach.
 7. f)          Mapka sklepów uczestniczących w projekcie Galeria Krupówki
 8. h) Komentarze
 9.            Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 10.            Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego oraz informacji handlowych wysyłanych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 11.            Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
 12. a)            informację o nadawcy;
 13. b)            wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
 14. c)            informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 15.            Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 16.            Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
 17.          Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 18.          Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 19.          Usługa nieodpłatna Pobranie kodu promocyjnego, polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę kodu promocyjnego umożliwiającego obniżenie ceny towarów lub usług oferowanych przez podmiot trzeci.
 20.          Celem skorzystania z usługi Pobranie kodu promocyjnego, Użytkownik wybiera podmiot trzeci spośród wymienionych na Stronie Internetowej Serwisu. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik otrzymuje informacje dotyczące zasad na jakich może skorzystać z kodu promocyjnego oraz informowany jest o rabacie udzielonym na podstawie kodu i dacie wraz z którą kod traci ważność. Następnie Użytkownik wybiera polecenie "Skorzystaj z kodu" w efekcie czego generowana jest przez Usługodawcę karta informacyjna z kodem promocyjnym oraz odnośnikiem do sklepu internetowego w którym kod promocyjny może zostać wykorzystany.
 21.          Rezygnacja z usługi Pobranie kodu promocyjnego, możliwa jest w każdej chwili i polega na niekorzystaniu z usługi Pobranie kodu promocyjnego.
 22.          Usługa nieodpłatna Ogłoszenia o promocjach polega na udostępnianiu przez Usługodawcę listy podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż towarów lub usług, które oferują w danym momencie zniżki na oferowane przez siebie towary lub usługi, wraz z opisem konkretnych zniżek dla poszczególnych podmiotów trzecich. Celem skorzystania z usługi Użytkownik zapoznaje się ze wskazaną listą.
 23.          Rezygnacja z usługi Ogłoszenia o promocjach, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi Ogłoszenia o promocjach.
 24.          Wszelkie kody promocyjne oraz informacje dotyczące promocji udostępniane w ramach świadczonych Usługa, są przekazywane Usługodawcy przez podmioty trzecie. Z tych względów wszelką odpowiedzialność za poprawne działanie kodów promocyjnych oraz prawdziwość przekazanych informacji dotyczących promocji ponoszą podmioty trzecie, które je dostarczają. Podmioty te każdorazowo są wyraźnie określane przez Usługodawcę.
 25. Usługa nieodpłatna Mapa sklepów polega na prezentacji i lokalizacji sklepów uczestniczących w projekcie Galeria Krupówki. Wszystkie dane umieszczone na Mapie Sklepów pochodzą od podmiotów trzecich. Ewentualne pomyłki są wynikiem niepoprawnego przekazania danych przez podmioty trzecie.
 26. Rezygnacja z usługi Mapa Sklepów jest możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi Mapa SklepówUsługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):

 

 1. Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy.

Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu.

    W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, serwis internetowy galeriakrupowki.pl udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na stronie Serwisu.

 Serwis internetowy galeriakrupowki.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej wpisów i komentarzy. Serwis Internetowy zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych wpisów i komentarzy, w szczególności takich, które:

- zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe

-mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem

-takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placement

-zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji , w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

 

 • 5 Reklamacje
 1.            Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1.            Użytkownik może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.            Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem 10 (dziesięć) dni.
 • 7 Odpowiedzialność
 1.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4.            Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1.            W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2.            Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 • 10 Dane osobowe i pliki „Cookies”
 1.            Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach skorzystania z usługi Newsletter, jest Usługodawca.
 2.            Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3.            Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie zapisu na usługę Newsletter uniemożliwia skorzystanie z usługi.
 4.            Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5.            Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6.            Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7.            Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 8.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 9.            Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 10.          Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 11.          Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 12. a)            zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
 13. b)            weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 14. c)            zbierania danych statystycznych.
 15.          Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
 • 11 Rozwiązanie umowy
 1.            Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.            Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zapisu na usługę Newsletter, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3.            Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 4.            Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.
 • 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1.            Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2.            Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3.            Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy którzy korzystają z usługi Newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zapisu na usługę Newsletter, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4.            Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik korzystający z usługi Newsletter, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 5.            W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2015.
 7. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem ………………….